Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Wrześniowy Klub Seniora

Data publikacji: 2021-10-08

Uczestnicy Klubu Seniora we wrześniu skupili swoje działania głównie na przygotowaniu stoiska na Dożynkach Gminnych. Seniorzy po raz pierwszy mieli okazję pochwalić się rękodziełem oraz domowymi przetworami, zrobionymi podczas zajęć w klubie. Wśród przetworów, które można było skosztować i zakupić były m.in. buraczki, powidła, cukinia, soki oraz rozchwytywany dżem jagodowy. Asortyment naszych seniorów wzbogaciły także ręcznie upieczone i zapakowane ciastka oraz zapakowane płatki róż. Oprócz zajęć kulinarnych, nie zapomniano także o rehabilitacji i spacerach nordic walking. We wrześniu seniorzy odwiedzili swoich przyjaciół ze Szlichtyngowej, z którymi integrowali się przy ognisku i utworach muzycznych. 

Danuta Nuckowska - Ciulak

Zdjęcie - prace i przetworyZdjęcie pań wykonujących przetworyZdjęcie pań wykonujących ozdobyZdjęcie pieczenie ziemniakówZdjęcie wspólne biesiadowanieZdjęcie spacer z kijkami

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Niechlów

Data publikacji: 2021-09-15

Logo Senior +

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Niechlów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Żuchlowie  – placówki posiadającej infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 15 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Klubu Senior + oraz wypełnić dokumenty stanowiące załączniki do niego. Wypełnioną deklarację uczestnictwa i pozostałe dokumenty należy pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie. 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu : (65) 543 56 21

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Senior+ (plik docx 36KB)
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Klubu Senior+ (plik docx 31KB)
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Klubu Senior+ (plik docx 34KB)
 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu Klubu Senior+ (plik docx 33KB)
 5. Załącznik nr 5 do Regulaminu Klubu Senior+ (plik docx 51KB)
 6. Regulamin Klubu Senior + (plik rtf 1256KB)

Zmiana godzin pracy GOPS Niechlów

Data publikacji: 2021-09-10

Informujemy, iż od 13 września 2021 roku zmianie ulegają godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie. Szczegółowe informacje poniżej.
 
Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niechlowie:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie funkcjonuje raz w tygodniu Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie: Poniedziałek 8.00 – 9.00, a także w inny dogodny dzień i godzinie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Tel. 65 5435621

STYPENDIUM SZKOLNE - INFORMACJA

Data publikacji: 2021-07-29

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski oraz załączniki można pobrać od dnia 01.08.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, pok. Nr 3

2. Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, pokój nr 3

WAŻNE! – Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 528,00 zł), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Data publikacji: 2021-07-29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHLOWIE informacje o zasadach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2021r. do dnia 30 listopada 2021r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2021r. następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2021r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

Czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny"

Aktywizacja zawodowa osób 30+

Data publikacji: 2021-07-16

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY:

 • w wieku 30+
 • bezrobotne i bierne zawodowo
 • osoby ubogie pracujące
 • osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze
 • osoby zamieszkujące tereny objęte zatwierdzonym programem rewitalizacji

Czytaj całość publikacji "Aktywizacja zawodowa osób 30+"

Załączniki:

 1. Plakat „Aktywizacja zawodowa osób 30+" (plik pdf 1958KB)

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Data publikacji: 2021-07-16

Załączniki:

 1. NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE (plik pdf 632KB)
 2. Q&A I ARGUMENTACJA DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ (plik pdf 635KB)

Spotkanie z pracownikami ZUS dotyczące świadczenia Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-07-02

Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem ZUS, które odbędzie się w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie dnia 12 lipca 2021 r.

od godz. 10.00 do 12.00

Celem będzie pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ wraz z założeniem profilu na PUE.

Do założenia profilu na PUE niezbędne będą:

- adres mailowy
- nr telefonu
- hasło minimum 8 znaków - duże litery, małe litery, cyfry i znak specjalny.

Ponadto do wysłania wniosku o 300+ konieczne jest posiadanie następujących danych:

- PESEL dziecka i swój
- nazwa i adres szkoły
- nr rachunku bankowego.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Data publikacji: 2021-07-02

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7,9 i 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r. "

Dobry Start 300+ od 1 lipca 2021 r. w ZUS

Data publikacji: 2021-07-01

Załączniki:

 1. Prezentacja Rządowy Program Dobry strat - 300 dla ucznia (plik pdf 376KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-06-24

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. nie będzie organem realizującym program „Dobry start”.

W dniu 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci

Data publikacji: 2021-05-19

Plakat - bezpłatna zbiórka elektrośmieci

Uwolnij tysiące możliwości z Moim Stypendium!

Data publikacji: 2021-05-17

Studia na wymarzonej uczelni, realizacja projektu artystycznego czy społecznego, rozwój sportowy, wyjazd naukowy za granicę… w tych wszystkich działaniach i wielu innych może pomóc stypendium. Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, a także rzetelne artykuły o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

Stypendia często kojarzą się jedynie z wyróżnieniem za dobre wyniki w nauce czy pomocą w trudnej sytuacji materialnej. Jednak to nie wszystko – w Polsce i na świecie działa wiele organizacji tworzących różnorodne programy stypendialne: od organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla ambitnych maturzystów z małych miejscowości, poprzez samorządowe programy dla artystów, po uniwersyteckie stypendia dla zagranicznych studentów. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypendiów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), konkursów oraz staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Czytaj całość publikacji "Uwolnij tysiące możliwości z Moim Stypendium!"

Plakat Moje Stypendium

Nabór na szkolenie grupowe

Data publikacji: 2021-05-10

Szkolenie grupowe

Załączniki:

 1. Plakat - Szkolenie grupowe - magazynier (plik pdf 201KB)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-06

https://spis.gov.pl/

Plakat Narodowy Spis Powszechny 2021
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...