Aktualności


WYŻSZE ŚWIADCZENIA RODZINNE

2016-10-28

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego od 01-11-2016r.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. wynosi:
* kryterium ogólne – 674 zł,
* kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł,

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwoty zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada br. zasiłek rodzinny wynosić będzie 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł) i 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł).
Również wzrosną kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych :
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł),powyżej 5 roku życia – 110 zł (wzrost o 10 zł)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5zł),
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł),
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła do kwoty 113 zł (wzrost o 8zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka do kwoty193zł nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego 273 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
* zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
* specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
* świadczenie rodzicielskie 1.000zł

Nie zmieni się też wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł) oraz kwota świadczenia pielęgnacyjnego (1.300 zł).


AKCJA ZIMA

2016-10-28

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne, potrzebujące wsparcia.

Prosimy zatem o:

- zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń zdrowia
i życia,

- zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimy przebywają w miejscach
niemieszkalnych,

- sygnalizowanie o osobach starszych, niepełnosprawnych wymagających
pomocy,

- reagowanie na sytuacje zagrożenia i udzielanie wsparcia na miarę możliwości
dla osób potrzebujących pomocy.


W razie potrzeby prosimy dzwonić:

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie ul. Głogowska 31
65- 543-56-21

* Komenda Powiatowa Policji – 65-543-22-53 , lub 997


POSIŁKI DLA DZIECI

2016-09-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 543 56 21 lub w siedzibie Ośrodka.


STYPENDIUM SZKOLNE - INFORMACJA

2016-08-01

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski oraz załączniki można pobrać od dnia 01.08.2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie, pok. Nr 8

2. Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.09.2016r. do dnia 15.09. 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie j.w.

czytaj całośćczytaj całość...


Informacja o zasadach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

2016-08-01

• Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

• Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 08 sierpnia 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r.

Druki można pobrać w GOPS Niechlów pokój nr 8.

Z przepisami można zapoznać się korzystając z naszej strony internetowej: http://www.niechlow.gopsinfo.pl/ lub pod nr telefonu 65 544 32 54 / 65 544 32 58


KOLONIE LETNIE 2016

2016-06-24

Gmina Niechlów otrzymała 10 miejsc na kolonie letnie dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, o niskich dochodach korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Organizatorem letniego wypoczynku jest Biuro Podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Wrocław, a finansuje go w całości Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dzieci wytypowane przez Ośrodek będą wypoczywać w miejscowości Pustkowo gmina Rewal - w Ośrodku Kolonijnym „MAGDA” przy ul. Słonecznej 23 w okresie od 25-06-2016 r. do 08-07-2016 r.
Organizator zapewnił także bezpłatny dowóz dzieci na kolonie.


PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

2016-06-07

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą , na rzecz której prace będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% minimalnej kwoty świadczenia a 40% wydatków ponosi gmina.

Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie od kilu lat i cieszą się zainteresowaniem wśród bezrobotnych.

W tym roku były one zorganizowane w terminie od 01 kwietnia do 31 maja.
5 bezrobotnych w tym 1 kobietę skierowano do prac porządkowych w naszych jednostkach organizacyjnych tj:
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie
- w Zespole Szkół w Sicinach
- w Zespole Szkół w Niechlowie
- w Urzędzie Gminy Niechlów
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niechlowie
Wykonane prace wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i estetyki najbliższego otoczenia.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji